Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Com s’ha de tramitar?

Presencialment: a les oficines de l’ Ajuntament, cal demanar cita prèvia.

Documentació que cal aportar per realitzar el tràmit:

(ha de ser original)

1.- Document d’identificació, en vigor, de totes les persones que s’han d’empadronar:

• Persones espanyoles: DNI o passaport.
• Persones de la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein: targeta de residència,  passaport o document d'identitat del país d'origen. (En cas d'aportar el NIE aquest s'ha d'acompanyar sempre pel passaport o pel document d'identitat del país d'origen).

• Persones originàries de la resta de països: targeta de residència o passaport.

Documentació per a persones representants:
• Document judicial de l'acceptació de la tutela legal o escriptures de poders notarials.
• Document d'identificació personal de la persona autoritzada

• Document d'identificació personal de la persona autoritzant.

Documentació de representació de les persones menors d'edat, segons sigui el cas:
• Llibre de Família
• Sentència de separació o divorci on consta l'anotació de la guàrdia i custòdia a nom de la persona sol·licitant.

En cas de guàrdia i custòdia compartida, el menor s'ha d'inscriure en el domicili d'empadronament que dicta la resolució de manera expressa i acompanyada de la Declaració Responsable corresponent signada per la persona peticionària.

Si la sentència de guàrdia i custòdia compartida estableix una convivència equilibrada amb ambdós progenitors sense determinar una adreça d'empadronament, el menor només pot ser donat d'alta a Torrefarrera o canviar de domicili dins del municipi amb la presentació de la Declaració Responsable de l'altre progenitor, conforme està d'acord en la seva inscripció, acompanyada de les fotocòpies dels documents d'identitat d'ambdós i on consten les seves signatures.

En cas de no existir resolució judicial, cal la presentació de la Declaració Responsable dels progenitors del menor conforme estan d'acord en la seva inscripció, acompanyada de les fotocòpies dels documents d'identitat d'aquests on consten les seves signatures; si això no és possible la persona peticionària ha de presentar la Declaració Responsable.

2.- Identificació de l’habitatge de l’empadronament:

Escriptura de propietat de l'habitatge on la persona que demana la inscripció ha de constar com a propietària. En cas de no ser el propietari, s'haurà d'aportar una autorització expressa del propietari signada original acompanyada del seu document d'identitat original o compulsada,on consti la seva signatura.
Contracte de lloguer, en cas de no constar en el contracte s’haurà d’aportar autorització del propietari signada acompanyada del seu document d'identitat original o compulsada,on consti la seva signatura.
• Escriptura d'acceptació d'herència, en el cas d'habitatges heretats.

L'Ajuntament està facultat per a sol·licitar documentació addicional acreditativa de la residència habitual al domicili per a comprovar la veracitat de les dades contingudes al padró municipal d'habitants.