Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Alta al Padró Municipal d’habitants de Torrefarrera

Descripció de tràmit

És la inscripció al Padró d'Habitants de Torrefarrera, procedents d'un altre municipi o país.

El Padró Municipal d'Habitants és el registre administratiu on consten els veïns d'un municipi, acredita la seva residència i el domicili habitual en el mateix.

Tota persona que viu a Espanya té l'obligació d'inscriure's al Padró d'Habitants del municipi en el qual resideix habitualment. Qui resideix en més d'un municipi s'ha d'inscriure en el que resideixi més temps a l'any.

El tràmit d'Alta al Padró, permet efectuar la inscripció de:


• D'aquelles persones que venen a viure a Torrefarrera provinents d'un altre municipi o país.


• D'aquelles persones que, pel motiu que sigui, no consten al Padró d'Habitants de Torrefarrera, encara que continuen vivint al municipi.

Un cop realitzada l'alta al municipi de Torrefarrera, la baixa al municipi de procedència serà efectiva automàticament.

Autoritzacions

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona major d’edat.

En el cas de menors d’edat o de persones incapacitades legalment, els seus representants legals (mare, pare o tutor/a).

Com s’ha de tramitar?

Presencialment: a les oficines de l’ Ajuntament, cal demanar cita prèvia.

Documentació que cal aportar per realitzar el tràmit:

(ha de ser original)

1.- Document d’identificació, en vigor, de totes les persones que s’han d’empadronar:

• Persones espanyoles: DNI o passaport.
• Persones de la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein: targeta de residència,  passaport o document d'identitat del país d'origen. (En cas d'aportar el NIE aquest s'ha d'acompanyar sempre pel passaport o pel document d'identitat del país d'origen).

• Persones originàries de la resta de països: targeta de residència o passaport.

Documentació per a persones representants:
• Document judicial de l'acceptació de la tutela legal o escriptures de poders notarials.
• Document d'identificació personal de la persona autoritzada

• Document d'identificació personal de la persona autoritzant.

Documentació de representació de les persones menors d'edat, segons sigui el cas:
• Llibre de Família
• Sentència de separació o divorci on consta l'anotació de la guàrdia i custòdia a nom de la persona sol·licitant.

En cas de guàrdia i custòdia compartida, el menor s'ha d'inscriure en el domicili d'empadronament que dicta la resolució de manera expressa i acompanyada de la Declaració Responsable corresponent signada per la persona peticionària.

Si la sentència de guàrdia i custòdia compartida estableix una convivència equilibrada amb ambdós progenitors sense determinar una adreça d'empadronament, el menor només pot ser donat d'alta a Torrefarrera o canviar de domicili dins del municipi amb la presentació de la Declaració Responsable de l'altre progenitor, conforme està d'acord en la seva inscripció, acompanyada de les fotocòpies dels documents d'identitat d'ambdós i on consten les seves signatures.

En cas de no existir resolució judicial, cal la presentació de la Declaració Responsable dels progenitors del menor conforme estan d'acord en la seva inscripció, acompanyada de les fotocòpies dels documents d'identitat d'aquests on consten les seves signatures; si això no és possible la persona peticionària ha de presentar la Declaració Responsable.

2.- Identificació de l’habitatge de l’empadronament:

Escriptura de propietat de l'habitatge on la persona que demana la inscripció ha de constar com a propietària. En cas de no ser el propietari, s'haurà d'aportar una autorització expressa del propietari signada original acompanyada del seu document d'identitat original o compulsada,on consti la seva signatura.
Contracte de lloguer, en cas de no constar en el contracte s’haurà d’aportar autorització del propietari signada acompanyada del seu document d'identitat original o compulsada,on consti la seva signatura.
• Escriptura d'acceptació d'herència, en el cas d'habitatges heretats.

L'Ajuntament està facultat per a sol·licitar documentació addicional acreditativa de la residència habitual al domicili per a comprovar la veracitat de les dades contingudes al padró municipal d'habitants.

Cost del tràmit

Gratuït

Normativa

- Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de Bases de Règim Local, modificada per la Llei 4/1996 de 10 de gener.

- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

- Reial Decret 1690/1986 d’11 de juliol pel què s’aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, modificat pel Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre. 

- Resolució de  29 d’abril de 2020 de la Subsecretaria, per la que es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020.