Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Registre Civil

Registre Civil

És el registre on s'inscriuen els fets que fan referència a l'estat civil de les persones i aquells que determinen les lleis. L'article 1 de la Llei del registre civil regula què és objecte d'inscripció:

- el naixement
- la filiació
- el nom i els cognoms
- l'emancipació i l'habilitació d'edat
- el matrimoni
- la potestat del pare i de la mare, la tutela i altres representacions que fixa la llei
- les modificacions judicials de la capacitat de les persones
- les declaracions de concurs, fallida o suspensió de pagament dels comerciants
- la nacionalitat i el veïnatge civil
- les declaracions de defunció i absència
- les defuncions


La inscripció al registre és prova fefaent dels fets a què fan referència els assentaments. Els fets inscrits només es poden impugnar judicialment si se'n sol·licita simultàniament la rectificació al registre. 

Tramitació: El registre és públic per aquelles persones que acreditin tenir-hi interès. La llei estableix qui està legitimat per sol·licitar la inscripció en cada supòsit i quina és la documentació necessària i els terminis.

Secció 1ª - Naixements

Quan es produeix el naixement d’un nadó, que es fill d’una persona resident a Torrefarrera, s’ha d’inscriure en aquest Registre Civil. - Es pot inscriure encara que sigui nascut fora de Torrefarrera.

A partir d’aquest moment, es pot sol·licitar en aquest registre Civil, qualsevol certificat de naixement de l’inscrit.

Secció 2ª – Matrimonis

Es pot tramitar qualsevol expedient per a casament civil, sempre que almenys un dels contraents, estigui empadronat a Torrefarrera.

Tant si el casament realitzat a Torrefarrera, es civil – realitzat davant el Jutge de pau de Torrefarrera-  com si es eclesiàstic,- realitzat davant qualsevol església – s’inscriurà en aquest Registre Civil, i es podrà sol·licitar qualsevol certificació relativa al casament.   

Es pot sol·licitar duplicats de llibre de família, en cas de pèrdua.

Secció 3ª - Defuncions

S’inscriurà en aquest Registre Civil, qualsevol defunció que hagi tingut lloc en aquest terme Municipal ,  i es podrà sol·licitar qualsevol certificació relativa a la defunció inscrita.

 

A més d’aquestes inscripcions,  també es pot tramitar en aquest registre, la traducció dels noms de qualsevol inscrit, del castellà al català.

També es podrà sol·licitar qualsevol tramitació d’expedient, encara que no sigui gestió directa d’aquest Registre Civil, com pot ser, canvis de nom, de nacionalitat, etc.  i es remetrà a l’organisme adient per tal que faci la gestió pertinent.

 

El Registre Civil es pot consultar per qualsevol persona, demanant cita prèvia.