Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Com fer la sol·licitud

Una vegada consultada l'Ordenaça núm. 39 (Instal.lacions d'autoconsum amb energia fotovoltaica a Torrefarrera), on es troben els Annexos 1 i 2, es demana la següent documentació:

Per totes les instal.lacions

1- Models normalitzats de Comunicació i d'Autoliquidació, totalment complimentats. adjuntat justificant bancari de l'Autoliquidació.

2- Memòria tècnica de la instal·lació (annex 2) amb la documentació sol·licitada en aquest apartat. A la descripció gràfica s’ha d’incloure plànol de planta i secció de la instal·lació amb cotes i superfícies  respecte a la coberta i els seus elements, segons les indicacions de Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), ja que ens trobem dins de l’àrea d’influència de l’aeroport.

Per una altra banda, segons indicacions de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) les instal·lacions superiors a 100 m², o instal·lacions que superin o sobrepassin  l’alçada de l’edificació existent, cal aportar la següent documentació:

- Pre-sol.licitud formulada a AESA.

3- Declaració responsable de l'empresa instal·ladora.(annex 1)

4- Informe signat digitalment conforme la coberta o façana on es col·loquen les plaques pot assumir la nova sobrecàrrega d’ús, emès per tècnic competent, acompanyat de declaració responsable per l’exercici professional.

Per totes les instal·lacions Potència major o igual a 10 Kw

A la documentació anterior, s’afegeix la següent documentació:

1- Assumeix de la direcció tècnica d’execució de l’obra.

2- Constituir fiança per tal de garantir la reposició dels elements urbans.

3- Per a les instal·lacions que es situen en naus existents on es desenvolupen activitats, caldrà justificar les afectacions que té la instal·lació en relació amb la seguretat en cas d’incendi.

La documentació s'ha d'adjuntar electrònicament mitjançant una instància genèrica a la seu electrònica de l'Ajuntament.