Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Bonificació Municipal

Una cop finalitzada l'obra i registrada la instal·lació, es podrà demanar la Instància de bonificació d' IBI autoconsum, sempre que compleixi amb tots els requisits.

Els subjectes passius que en els seus béns immobles hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic i elèctric de l’energia provenint del sol sense estar-ne obligats en el marc normatiu actual o en les ordenances municipals, tindran dret a una bonificació del 25% sobre la quota íntegra corresponent al bé immoble.

La bonificació s’atorgarà per un període de quatre anys després de la seva sol·licitud.

En el cas concret d’habitatges plurifamiliars la bonificació serà del 15% de la quota íntegra de l’impost d’aquells subjectes passius que justifiquin haver participat en la instal.lació.Aquesta bonificació s’aplicarà durant quatre anys consecutius, a comptar des de la primera liquidació posterior a la presentació de la sol.licitud.

En el cas concret d’habitatges plurifamiliars que tinguin una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum per subministrar electricitat als elements comuns, la bonificació serà del 5% sobre la quota íntegra per a cadascun dels habitatges vinculats.

La bonificació s’atorgarà per un període de quatre anys després de la seva sol·licitud.

Clic aquí per consultar l'ordenança fiscal núm 1. (IBI)

La documentació necessària per demanar la bonificació de l'IBI, es la següent: s'ha d'enviar a través de una instància generica la següent documentació  (instància de bonificació d'IBI d'autoconsum, últim rebut IBI, Inscripció al registre d'Autoconsum de Catalunya (RAC), fotografíes de la instal.lació i factura instal.lació)

Instància generica
Instància de bonificació d'IBI d'autoconsum
Últim rebut IBI 
Inscripció al Registre d'Autoconsum de Catalunya (RAC)

Fotografies de la instal·lació

Factura instal.lació