Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Instal.lacions fotovoltaiques d'autoconsum

El municipi de Torrefarrera està compromès amb la lluita contra el canvi climàtic i en l'endegament definitiu per poder afrontar la transició energètica, suposant un dels reptes actuals més importants que qualsevol societat ha d'afrontar i que exigirà una transformació profunda dels actuals models energètics i un compromís ferm i sòlid per part de la ciutadania.

Ordenança núm.39


Fes clic aquí per consultar l'Ordenança reguladora de les instal·lacions d'autoconsum amb energia fotovoltaica a Torrefarrera.

Com fer la sol·licitud

Una vegada consultada l'Ordenaça núm. 39 (Instal.lacions d'autoconsum amb energia fotovoltaica a Torrefarrera), on es troben els Annexos 1 i 2, es demana la següent documentació:

Per totes les instal.lacions

1- Models normalitzats de Comunicació i d'Autoliquidació, totalment complimentats. adjuntat justificant bancari de l'Autoliquidació.

2- Memòria tècnica de la instal·lació (annex 2) amb la documentació sol·licitada en aquest apartat. A la descripció gràfica s’ha d’incloure plànol de planta i secció de la instal·lació amb cotes i superfícies  respecte a la coberta i els seus elements, segons les indicacions de Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), ja que ens trobem dins de l’àrea d’influència de l’aeroport.

Per una altra banda, segons indicacions de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) les instal·lacions superiors a 100 m², o instal·lacions que superin o sobrepassin  l’alçada de l’edificació existent, cal aportar la següent documentació:

- Pre-sol.licitud formulada a AESA.

3- Declaració responsable de l'empresa instal·ladora.(annex 1)

4- Informe signat digitalment conforme la coberta o façana on es col·loquen les plaques pot assumir la nova sobrecàrrega d’ús, emès per tècnic competent, acompanyat de declaració responsable per l’exercici professional.

Per totes les instal·lacions Potència major o igual a 10 Kw

A la documentació anterior, s’afegeix la següent documentació:

1- Assumeix de la direcció tècnica d’execució de l’obra.

2- Constituir fiança per tal de garantir la reposició dels elements urbans.

3- Per a les instal·lacions que es situen en naus existents on es desenvolupen activitats, caldrà justificar les afectacions que té la instal·lació en relació amb la seguretat en cas d’incendi.

La documentació s'ha d'adjuntar electrònicament mitjançant una instància genèrica a la seu electrònica de l'Ajuntament.

 

Bonificació Municipal

Una cop finalitzada l'obra i registrada la instal·lació, es podrà demanar la Instància de bonificació d' IBI autoconsum, sempre que compleixi amb tots els requisits.

Els subjectes passius que en els seus béns immobles hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic i elèctric de l’energia provenint del sol sense estar-ne obligats en el marc normatiu actual o en les ordenances municipals, tindran dret a una bonificació del 25% sobre la quota íntegra corresponent al bé immoble.

La bonificació s’atorgarà per un període de quatre anys després de la seva sol·licitud.

En el cas concret d’habitatges plurifamiliars la bonificació serà del 15% de la quota íntegra de l’impost d’aquells subjectes passius que justifiquin haver participat en la instal.lació.Aquesta bonificació s’aplicarà durant quatre anys consecutius, a comptar des de la primera liquidació posterior a la presentació de la sol.licitud.

En el cas concret d’habitatges plurifamiliars que tinguin una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum per subministrar electricitat als elements comuns, la bonificació serà del 5% sobre la quota íntegra per a cadascun dels habitatges vinculats.

La bonificació s’atorgarà per un període de quatre anys després de la seva sol·licitud.

Clic aquí per consultar l'ordenança fiscal núm 1. (IBI)

La documentació necessària per demanar la bonificació de l'IBI, es la següent: s'ha d'enviar a través de una instància generica la següent documentació  (instància de bonificació d'IBI d'autoconsum, últim rebut IBI, Inscripció al registre d'Autoconsum de Catalunya (RAC), fotografíes de la instal.lació i factura instal.lació)

Instància generica
Instància de bonificació d'IBI d'autoconsum
Últim rebut IBI 
Inscripció al Registre d'Autoconsum de Catalunya (RAC)

Fotografies de la instal·lació

Factura instal.lació