Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ordenances i reglaments Municipals

Títol Tipus
Ordenança Fiscal nº 1. IBI Fitxer
Ordenança Fiscal nº 2. Impost Sobre Vehicles de tracció mecànica Fitxer
Ordenança Fiscal nº 3. Impost sobre construccions, instal.lacions i obres Fitxer
Ordenança Fiscal nº 4. Contribucions especials. Fitxer
Ordenança Fiscal nº 5. Taxa per expedició de documents administratius. Fitxer
Ordenança Fiscal nº 6. Taxa per l'expedició de documents o certificats urbanístics Fitxer
Ordenança Fiscal nº 7. Taxa per llicència d'obertura d'establiments Fitxer
Ordenança Fiscal nº 8. Cementiri Fitxer
Ordenança Fiscal nº 9. Taxa de clavegueram. Fitxer
Ordenança Fiscal nº 10. Escombraries. Fitxer
Ordenança Fiscal nº 11. Taxa per l'ocupació de terrenys d'us públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa Fitxer
Ordenança Fiscal nº 12. Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situades en terrenys d'ús públic i indústries del carrer, ambulants i rodatge cinematogràfic. Fitxer
Ordenança Fiscal nº 13. Ocupació Sol Subsol Fitxer
Ordenança Fiscal nº 14. Taxa pel subministrament d'aigua Fitxer
Ordenança Fiscal nº 15. Taxa per la col.locació de canonades, fils conductors i cables en pals o en galeries de serveis. Fitxer
Ordenança Fiscal nº 16. Taxa per la prestació de servei o realització d'activitats d'escorxadors, llotges i mercats. Fitxer
Ordenança Fiscal nº 17. Ordenança reguladora de la taxa per utilització privativa del sòl públic per a activitats esportives Fitxer
Ordenaça Fiscal nº 18. IAE Fitxer
Ordenança Fiscal nº 19. Taxa per llicències d'autotaxis i altres vehicles de lloguer. Fitxer
Ordenança Fiscal nº 20. Gestió Runes Fitxer