Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Pla anual de control financer

L'article 31 del Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local , disposa que l'òrgan interventor haurà d'elaborar un Pla Anual de Control Financer que recollirà les actuacions de control permanent i auditoria pública a realitzar durant l'exercici. El Pla Anual de Control Financer inclourà totes aquelles actuacions la realització de les quals per l'òrgan interventor derivi d'una obligació legal i les que anualment se seleccionin sobre la base d'un anàlisi de riscos consistent amb els objectius que es pretenguin aconseguir, les prioritats establertes per a cada exercici i els mitjans disponibles. A aquests efectes, s'inclouran al Pla les actuacions referides a l'article 29.4 del Reglament.