Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Control financer

D'acord amb l'article 3.3 del Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local, el control financer té per objecte verificar el funcionament dels serveis del sector públic local en l'aspecte econòmic financer per comprovar el compliment de la normativa i directrius que els regeixen i, en general, que la seva gestió s'ajusta als principis de bona gestió financera, comprovant que la gestió dels recursos públics es troba orientada per l'eficàcia, l'eficiència, l'economia, la qualitat i la transparència, i pels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera en l'ús dels recursos públics locals.

L'article 31 del Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local , disposa que l'òrgan interventor haurà d'elaborar un Pla Anual de Control Financer que recollirà les actuacions de control permanent i auditoria pública a realitzar durant l'exercici. El Pla Anual de Control Financer inclourà totes aquelles actuacions la realització de les quals per l'òrgan interventor derivi d'una obligació legal i les que anualment se seleccionin sobre la base d'un anàlisi de riscos consistent amb els objectius que es pretenguin aconseguir, les prioritats establertes per a cada exercici i els mitjans disponibles. A aquests efectes, s'inclouran al Pla les actuacions referides a l'article 29.4 del Reglament.