Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Informació econòmica

Funció interventora

D'acord amb l'article 3.1 del Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local, la funció interventora té per objecte controlar els actes de l'entitat local i dels seus organismes autònoms, qualsevol que sigui la seva qualificació, que donin lloc al reconeixement de drets o a la realització de despeses, així com els ingressos i pagament que d'ells es derivin, i la inversió o aplicació en general dels seus fons públics, amb el fi d'assegurar que la seva gestió s'ajusti a les disposicions aplicables en cada cas.

Control financer

D'acord amb l'article 3.3 del Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local, el control financer té per objecte verificar el funcionament dels serveis del sector públic local en l'aspecte econòmic financer per comprovar el compliment de la normativa i directrius que els regeixen i, en general, que la seva gestió s'ajusta als principis de bona gestió financera, comprovant que la gestió dels recursos públics es troba orientada per l'eficàcia, l'eficiència, l'economia, la qualitat i la transparència, i pels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera en l'ús dels recursos públics locals.

Informe resum anual de resultats de control intern

L'article 37 del Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local , estableix que l'òrgan interventor haurà d'elaborar camb caràcter anual i amb ocasió de l'aprovació del compte general, l'informe resum dels resultats del control intern senyalat a l'article 213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals