Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Torrefarrera redueix taxes per fer-les més socials, verdes i ajudar a la recuperació econòmica

Alhora, des de l’equip de govern municipal se celebra que l’anul•lació de l’impost de l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana no tindrà cap impacte significatiu a les finances municipals

DIJOUS 11 NOVEMBRE 2021

L’Ajuntament de Torrefarrera va aprovar, en el Ple extraordinari del passat 8 de novembre, la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2022 i següents, amb l’objectiu d’ajudar les famílies torrefarrerines a fer front a la situació econòmica actual amb la menor càrrega possible, i continuar promovent una vila verda i sostenible.

L’alcalde, Jordi Latorre explica que “cap de les modificacions suposa un increment de la càrrega fiscal als contribuents, i ja portem deu anys que podem dir amb orgull que no s’han augment els tributs a Torrefarrera”. “Això ha permès, no només no augmentar la pressió fiscal als veïns i empreses, sinó també reduir l’endeutament a un nivell molt contingut i, sobretot, proveir el poble de molts serveis de què no disposava”, destaca Latorre.

Alhora, des de l’equip de govern municipal se celebra que l’anul·lació de l’impost de l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, que ha sofert successives modificacions promogudes per l’actual equip de govern, l’última de l’any 2016, no tindrà cap impacte significatiu a les finances municipals. La voluntat d’impedir una doble imposició, i també la de no cobrar en transmissions que suposaven pèrdues en lloc d’increments patrimonials, va fer que s’incloguessin bonificacions en benefici de les famílies, fins al punt que actualment la major part d’ingressos venen de grans tenidors i empreses.

Així, es va preveure una bonificació del 95% entre familiars de primer grau i cònjuge, per l’habitatge habitual de l’adquirent o del transmitent. Una bonificació del 75% de l’impost a les transmissions entre familiars de primer grau d’afinitat i consanguinitat per la resta de béns. Per a la resta de familiars de segon i tercer grau s’estableix una bonificació del 50% de la quota íntegra a tots els béns gravats per aquest impost.

“Això fa que l’any passat ingresséssim uns 13.000 €, i enguany en vam pressupostar 15.000 € i no variarà massa”, explica Latorre. “Així que, si es modifica la llei per beneficiar als ajuntaments que el cobraven sencer, potser en sortim inclús beneficiats. Per tant, podem estar tranquils per les finances municipals”, remarca l’alcalde.

Seguint amb aquesta línia encetada fa deu anys, s’han aprovat les següents modificacions de les ordenances fiscals per a l’exercici 2022 i següents:

Ordenança fiscal número 1 reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles:

Es modifica l’article 5, apartat 4t, amb l’objectiu de permetre accedir a la bonificació a totes les famílies amb la condició legal de família nombrosa.

 

Nou redactat:

Article 5.4.- Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin la condició de titulars de família nombrosa en el moment de la meritació de l’impost, tindran dret a una bonificació del 50 per 100 de la quota íntegra de l’impost corresponent a l’habitatge habitual. (fins ara estava establert per a les famílies nombroses de 3 fills o més, i no es podia incloure en aquest supòsit, per exemple, famílies amb només una persona progenitora amb dos fills/filles, en cas de defunció de l'altra persona progenitora; o un o dos ascendents amb dos fills o filles, siguin comuns o no, sempre que almenys un d'aquests fills o filles  tingui reconeguda una discapacitat = o > 33% o estigui incapacitat per treballar).

Així mateix, es modifica l’article 5, apartat 5è, amb l’objectiu que els habitatges plurifamiliars (pisos) puguin beneficiar-se igualment que els unifamiliars de la bonificació per instal·lar plaques solars fotovoltaiques, promoure’n la màxima instal·lació per ajudar a reduir el consum elèctric (i per tant la factura), i contribuir a la reducció del CO2 i a la descarbonització de la nostra societat.

En el cas concret d’habitatges plurifamiliars la bonificació serà del 15% de la quota íntegra de l’impost d’aquells subjectes passius que justifiquin haver participat en la instal·lació (amb una despesa mínima de 1.000 €  per habitatge).

Aquesta bonificació s’aplicarà durant quatre anys consecutius, a comptar des de la primera liquidació posterior a la presentació de la sol·licitud.

Aquesta bonificació es pot sumar a la ja existent per a una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum per subministrar electricitat als elements comuns, establerta en un 5%. Per tant, aquests habitatges poden arribar al 20% de bonificació.

 

Ordenança fiscal número 9 reguladora de la Taxa de clavegueram:

Es modifica l’article 5.- Quota tributària, reduint la part fixa dels habitatges residencials un 10%, passant de 20 € a 18 € anuals, i congelant la part variable en funció del consum. Alhora, s’amplia el tram variable de les empreses a 200 m3, per compensar l’ús que fan de la xarxa de clavegueram i depuració.

Ordenança fiscal número 11 reguladora de la Taxa per l’ocupació de terreny d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa:

Es manté la bonificació del 50% a la taxa de terrasses per ajudar el sector de la restauració a acabar de recuperar-se dels efectes econòmics que ha provocat la pandèmia.

Torrefarrera, 11 de novembre de 2021