Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Subvenció de l’impost sobre béns immobles per a famílies monoparentals o víctimes de violència de gènere

Fins al 30 de novembre es poden presentar les sol•licituds

DIMECRES 06 NOVEMBRE 2019

L’Ajuntament de Torrefarrera atorga subvencions a famílies monoparentals i a persones víctimes de violència de gènere sobre l’import de quota líquida de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) corresponent a l’habitatge habitual de propietat. Fins al 30 de novembre es poden presentar les sol·licituds al registre de l’Ajuntament o mitjançant registre telemàtic a través de l’apartat de tràmits online del web municipal https://www.seu-e.cat/web/torrefarrera.

Per poder accedir a aquestes subvencions, cal complir amb les següents condicions i requisits:

- Ésser titular de família monoparental, segons normativa vigent en la data de la meritació de la quota subvencionada de l’impost sobre béns immobles, és a dir, a 1 de gener de 2019.

- En el supòsit de violència masclista, cal aportar un dels documents següents: denúncia o sentència judicial que acrediti atenció a dones víctimes de violència masclista.

- Estar empadronat al municipi de Torrefarrera en la data de meritació de la quota subvencionada.

- Ésser subjecte passiu de l’Impost de Béns Immobles pel seu habitatge habitual, en la data de meritació de la quota subvencionada.

- Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament i resta d’administracions, i amb la Seguretat Social.

L’import de la subvenció es determinarà prenent com a referència el nombre de fills:

- 1 fill/a: 100 €

- 2 fills: 200 €

- Víctimes de violència masclista: 150 €

Més informació:

http://www.torrefarrera.cat/ca/lajuntament/subvecions-ajuntament/subvencio-de-libi-per-a-families-monoparentals