Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Plaça d'oficial de brigada per l'Ajuntament de Torrefarrera

DIMECRES 04 ABRIL 2018

Per Resolució d'Alcaldia núm. 130 de data 21 de març, es van aprovar les bases i la convocatòria per cobrir una plaça d'oficial de brigada d'aquest Ajuntament, en règim laboral interí/na, mitjançant sistema de concurs.

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals acomptar des de l'endemà a la publicació
d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Una vegada publicada la convocatòria, la resta dels anuncis es faran públics a la seu de la corporació local,
sense perjudici del que estableix l'article 78 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat
pel Decret 214/1990, de 30 de juliol. Així mateix quedaran a la disposició dels interessats a la seu electrònica
d'aquest Ajuntament adreça https://www.seu-e.cat/web/torrefarrera.

VEURE ANUNCI DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.