Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Participa i entra al sorteig del pla Local de Joventut 2022-2025

Teniu fins el dia 29 d'abril a les 19 hores.

DIMECRES 06 ABRIL 2022

Des de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Torrefarrera estem redactant el Pla Local de Joventut (2022-2025), amb la finalitat de programar i organitzar diferents activitats, cursos, tallers i xerrades pels pròxims quatre anys. Així mateix, i amb motiu de la pròxima obertura d’un local d’oci per a joves pels caps de setmana i festius, ens agradaria que hi digueu la vostra sobre què n’espereu.

Volem que les polítiques de joventut s’adaptin a la realitat de Torrefarrera i a les vostres expectatives, per això et demanem que aportis la teva opinió. Per facilitar-ho, hem creat una formulari on en pocs minuts podràs respondre sobre les teves inquietuds, necessitats i propostes. En aquest mateix formulari trobaràs també un apartat per opinar sobre el futur local d’oci juvenil. Per acabar-te de convèncer de respondre’l, entre les persones participants sortejaren una Samsung Galaxy Tab A8 32 gb i 5 entrades per Port Aventura. 

Enllaç al formulari: https://forms.gle/jD9M8qDqcoUEdVNSA

Teniu fins el dia 29 d'abril a les 19 hores.   

Tot seguit et deixem les bases de participació al sorteig:
BASES I CONVOCATÒRIA DELS PREMIS DEL PROCÉS PARTICIPATIU DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2022-2025

1. OBJECTE
 
L’Ajuntament de Torrefarrera convoca el sorteig per la participació en el procés participatiu del Pla Local de Joventut 2022-2025 i del local d’oci juvenil a través de la resposta del següent qüestionari: https://forms.gle/XKKHNa2fPKj2GRcg9

2. PARTICIPANTS I PERSONES BENEFICIÀRIES

El sorteig està obert a totes les persones nascudes del 1992 al 2010, empadronades a Torrefarrera, que hagin respost el qüestionari i que hagin donat les seves dades de contacte.

3. PROCÉS INSCRIPCIÓ

L’enllaç al qüestionari és el següent: https://forms.gle/XKKHNa2fPKj2GRcg9

En l’esmentat qüestionari s’haurà d’indicar el nom i cognoms, telèfon, i correu electrònic. També s’haurà de respondre a totes les preguntes marcades com obligatòries.

4. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

La data límit per respondre el qüestionari finalitzarà el dia 8 d’abril de 2022 a les 19 hores.

5. PROCÉS DEL SORTEIG. CRITERIS

De totes les respostes al formulari que compleixin els requisits se n’extreuran els noms i contactes. D’entre tots els noms se n’escolliran dos a l’atzar, al primer li correspondrà el primer premi i al segon li correspondrà el segon premi.

El Jurat encarregat d’extreure dos noms d’entre totes les persones participants que compleixin els requisits és:

• Raquel Serrano Martínez, Regidora d’Infància, Igualtat i Economia
• Albert Roig Ojeda, Regidor d’Esports i Festes
• Elena Rojo Arqués, Tècnica de Joventut

El sorteig es realitzarà el dilluns hàbil següent a la finalització del termini de presentació dels formularis i el seu resultat es comunicarà a les persones guanyadores del premi corresponent.

Requisits i condicions:

1. Estar empadronat/empadronada a Torrefarrera.
2. Haver nascut entre els anys 1992 i 2010.
3. Omplir el qüestionari següent: https://forms.gle/XKKHNa2fPKj2GRcg9
4. Respondre a totes les preguntes del qüestionari esmentat al punt anterior i marcades com obligatòries.

6. PREMIS
• Primer premi: Samsung Galaxy Tab A8 32 gb
• Segon premi: 5 entrades per Port Aventura

7. RESERVES DE L’ORGANITZACIÓ

La participació en el sorteig implica l’acceptació de les bases de la present convocatòria.

L’organització es reserva el dret a suspendre, ajornar o cancel·lar el sorteig sempre que existeixin causes que així ho justifiquin, així com modificar les presents bases i es compromet a comunicar les noves bases, condicions, suspensió, ajornament o cancel·lació, si s’escau, sense que això comporti cap tipus de responsabilitat per al jurat ni cap tipus d’indemnització per a les persones participants.

La participació en aquest esdeveniment implica l’acceptació sense reserva d’aquestes bases i les decisions de l’organització pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada d’aquest esdeveniment. Qualsevol cas no previst en les presents bases serà resolt pel jurat i comunicada la decisió a cada participant.

En cap cas l’organitzador serà responsable de les conseqüències que suscitin les obres derivades de la celebració de l’esdeveniment.

8. EXCLUSIONS

 Quedaran exclosos del present sorteig aquelles persones que:
• L’enviament del qüestionari estigui fet fora de termini.
• No compleixin els requisits  i/o condicions establertes en aquestes bases.
• Tinguin connotacions sexistes, xenòfobes, racistes, homòfobes i ofensives contra persones, col·lectius o institucions.  

9. RÈGIM JURÍDIC

Aquesta convocatòria es regeix per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament anterior a la llei.


10. PUBLICITAT DE LA CONVOCATÒRIA

Aquesta convocatòria es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Lleida a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions.


11. PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que s’estableix en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, que regula el dret d’informació en la recollida de dades, l’Ajuntament de Torrefarrera INFORMA dels següents extrems:
- Les dades de caràcter personal subministrats seran objecte de tractament en els fitxers responsabilitat de l’Ajuntament de Torrefarrera.
- La finalitat del tractament és la gestió, de manera adequada, la sol·licitud presentada en relació amb la participació en el concurs convocat per l’Ajuntament.
- S’informa l’interessat/da la possibilitat d’exercitar els corresponents drets d’accés , rectificació, cancel·lació i oposició, de conformitat amb el que s’estableix en els art. 12 i següents de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. Els drets esmentats es podran exercitar a través de qualsevol dels mitjans regulats en l’article 16 de la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les AAPP.

12. RESOLUCIÓ DEL SORTEIG

El dia 2 de maig de 2022, es faran saber quines han estat les persones guanyadores.

La decisió del jurat es farà pública a la pàgina web de l’Ajuntament www.torrefarrera.cat a partir del dia  2 de maig   de 2022.