Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Calendari de preinscripció i matrícula Curs 2021-2022

Llar Infants Ralet-Ralet de Torrefarrera Infants nascuts l'any 2019,2020 i 2021

DIMARTS 23 MARÇ 2021

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CURS 2021-2022


Llar d’infants Ralet – Ralet de Torrefarrera

Infants nascuts l’any  2019, 2020 I 2021

 

El proper dia 10 de maig s’inicia el termini per a presentar la sol·licitud de preinscripció dels nens i nenes

a la llar d’infants municipal. El termini per optar a una plaça finalitza el 21 de maig.

Degut a l’emergència sanitària COVID19, cal reduir al màxim els tràmits presencials i substituint-los per actuacions telemàtiques.

 

El calendari de preinscripció i matrícula és el següent:

Presentació de les sol·licituds:

Del 10 al 21 de maig de 2021, ambdós inclosos (Via telemàtica)

Publicació de les llistes amb el barem:

1 de juny

Reclamacions:

Del 2 al 8 de juny

Publicació de les llistes d’ admesos:

15 de juny

Període de matriculació:

Del 16 al 22 de juny de 2021

Documentació: S’e lim in a la n e c e ssitat d e p r e sen tar la so l·l ic itu d i la d o c u m e n tac ió  en pap e r al c e n tr e , i queda substituïda per utilitzar la sol·licitud telemàtica i enviar la  documentació escanejada  o fotografiada mitjançant un correu electrònic a: c5008017@xtec.cat

 

Podeu presentar la sol·lcitud i documentació annexa a través del següent enllaç: https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/C2FFC14F6BA849C2 8517F9729353E7D8.asp?codent=052&FIL_WTXIDTRAM=F2503997235A43A1818406C766751CE7&INF_ WTXNOMTAB=F00000010&INF_WTXCHKTEL=S&INF_WTXIDSERT=F00000010&INF_WTXNOMTRA=Inscripci%F3%20a%20escoles%20bressol%20municipals

Full preinscripció

Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.

Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.

 

De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers es poden acreditar

amb el document d’identitat, el passaport o el llibre de família del país d’origen.

 

Documentació acreditativa del criteri o els criteris de prioritat (només s’ha de presentar per al criteri o criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud de preinscripció).

 

Més informació

 

www.torrefarrera.cat

www.gencat.cat/preinscripcio/

https://blocs.xtec.cat/llardinfantsraletralet/