Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Bases concurs de carnestoltes 2023

Dia: dissabte 4 de març

DIJOUS 09 FEBRER 2023

BASES I CONVOCATÒRIA DEL CONCURS DE CARNESTOLTES 2023 

 1. OBJECTE

L’Ajuntament de Torrefarrera convoca el Concurs de Carnestoltes 2023 per tal de potenciar la creativitat en la festa de carnestoltes. 

 1. PARTICIPANTS I BENEFICIARIS

El Concurs de Carnestoltes està obert a tothom interessat en la seva participació .  

 1. PROCES INSCRIPCIÓ

La  inscripció  és  dura  a  terme  a  través  de  la  pàgina  web  de  l'Ajuntament  de Torrefarrera, dins de l'apartat ''Serveis'' i ''Cultura''.

 

En el formulari de sol.licitud s’haurà d’indicar el nom i cognoms, adreça, telèfons de contacte, correu electrònic i nom de grup i/o carrossa. 

 

 1. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOLLICITUDS

 La data límit d’inscripció finalitzarà el dia 2 de març de 2023 a les 14 hores. 

 1. PROCÉS DE SELECCIÓ. CRITERIS

El Jurat encarregat de seleccionar els grups i carrosses guanyadores estarà integrat per: 

 • La Sra. Carme López Sandoval, Regidora de Benestar, Cultura i Afers Religiosos de l’ Ajuntament Torrefarrera.
 • La S Raquel Serrano Martínez, Regidora d’Infància i Economia
 • El Sr. Albert Roig Ojeda, Regidor d’Esports i Festes
 • Representants de les Entitats Culturals de Torrefarrera. La decisió del jurat serà inapellable.

Requisits i condicions: 

 1. Les disfresses i decoració de les carrosses serà de temàtica lliure.

 1. PREMIS

S’estableixen les següents modalitats i els següents premis

MODALITAT DE GRUP 

 • Primer premi de GRUP: 200 €
 • Segon premi de GRUP: 150 €
 • Tercer premi de GRUP: 100 €

 

MODALITAT DE CARROSSES 

 • Primer premi de CARROSSES: 300 €
 • Segon premi de CARROSSES: 200 €
 • Tercer premi de CARROSSES: 175 €

    7.RESERVES DE L’ORGANITZACIÓ 

Les inscripcions al concurs de Carnestoltes 2023 implica l’acceptació de les bases de la present convocatòria. 

L’organització es reserva el dret a suspendre, ajornar o cancel·lar del concurs sempre que existeixin causes que així ho justifiquin, així com modificar les presents bases i es compromet a comunicar les noves bases, condicions, suspensió, ajornament o cancel·lació, si s’escau, sense que això comporti cap tipus de responsabilitat per al jurat ni cap tipus d’indemnització per a les persones participants.

 

La participació en aquest esdeveniment implica l’acceptació sense reserva d’aquestes bases i les decisions de l’organització pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada d’aquest esdeveniment. Qualsevol cas no previst en les presents bases serà resolt pel jurat i comunicada la decisió a cada participant. 

En cap cas l’organitzador serà responsable de les conseqüències que suscitin les obres derivades de la celebració de l’esdeveniment.

 

   8. EXCLUSIONS 

Quedaran exclosos del concurs de Carnestoltes 2023 aquells que: 

 • La inscripció estigui feta fora de termini.
 • No compleixin els requisits i/o condicions establertes en aquestes bases.
 • Tinguin connotacions sexistes, xenòfobes, racistes, homòfobes i ofensives contra persones, collectius o institucions.

   9. RÈGIM JURÍDIC 

Aquesta convocatòria es regeix per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament anterior a la llei.

   10. PUBLICITAT DE LA CONVOCATÒRIA

Aquesta convocatòria es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Lleida a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions.

   11. PROTECCIÓ DE DADES 

De conformitat amb el que s’estableix en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, que regula el dret d’informació en la recollida de dades, l’Ajuntament de Torrefarrera INFORMA dels següents extrems:

 • Les dades de caràcter personal subministrats seran objecte de tractament en els fitxers responsabilitat de l’Ajuntament de Torrefarrera.
 • La finalitat  del tractament  és  la gestió,  de manera  adequada,  la sollicitud

presentada  en  relació  amb  la  participació  en  el  concurs  convocat  per l’Ajuntament.

 • S’informa l’interessat/da la possibilitat d’exercitar els corresponents  drets d’accés , rectificació, cancellació i oposició, de conformitat amb el que s’estableix  en  els  art.  12  i  següents  de  la  Llei  orgànica  3/2018,  de  5  de

desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. Els drets esmentats es podran exercitar a través de qualsevol dels mitjans regulats

en l’article 16 de la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les AAPP.

   12. RESOLUCIÓ DEL CONCURS 

El dia 4 de març de 2023, al finalitzar el concurs de Carnestoltes es faran saber quins han estat els grups i carrosses guanyadores en cada premi. 

La   decisió   del   jurat   es   farà   pública   a   la   pàgina   web   de   l’Ajuntament

www.torrefarrera.cat a partir del dia 6 de març de 2023.

INSCRIPCIÓ AL CONCURS DE CARNESTOLTES